Покани

Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на „Пътнически превози“ЕООД Сливен

    Приложения: 

  1. Покана;

  2. Административни сведения за участника –Образец 1;

  3. Оферта –Образец 2;

  4. Декларация по чл.3,т.1,т.2,т.4 и т.5 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник приета с РешениеРД-02-27-01/ 14.10.2020г. Управителя на „Пътнически превози“ЕООД СливенОбразец 3;

  5. Решение №323/27.08.2020 г. на Общински съвет – Сливен;

  6. Решение №РД-02-27-01/14.10.2020 г. на Управителя на „Пътнически превози“ЕООД Сливен;

  7. Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник приета с Решение № РД-02-27-01/14.10.2020 г. на Управителя на дружеството. 

  8.  Заповед №РД-02-30-01/12.11.2020г.  на Управителя на „Пътнически превози“ЕООД  се удължава срока за получаване на оферти 

        9.  Протокол от комисия назначена със Заповед №РД-02-30-01/19.11.2020г. на Управителя на "Пътнически превози"ЕООД

 

 

Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит и заверка на ГФО на „Пътнически превози“ЕООД Сливен

 

    Приложения: 

    1. Покана

    2. Решение №611/20.05.2021 г. на Общински съвет – Сливен

 

 

Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит и заверка на ГФО на „Пътнически превози“ЕООД Сливен за 2022г.

 Приложения: 

    1. Покана

    2. Решение №1017/19.05.2022 г. на Общински съвет – Сливен

 

 

 

Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит и заверка на ГФО на „Пътнически превози“ЕООД Сливен за 2023г.

 Приложения: 

    1. Покана

    2. Решение №1548/18.05.2023 г. на Общински съвет – Сливен