ВАЛИДНО ДО 01.05.2022Г.

 

1. Съгласно чл.11(1) от Наредбата за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Сливен право на пътуване с намаление по вътрешноградска транспортна схема и до втората спирка след разклона за с.Сотиря имат лицата, които отговарят едновременно на следните условия:

  • получават пенсия по условията на Глава Шеста от Кодекса за социално осигуряване;

  • навършили са възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО, т.е. имат навършени: жени-61 години и 6 месеца ; мъже - 64 години и 3 месец;

  • с месечен доход до 442,56лв.  от 01.07.2020г. /Доходът включва всички получени плащания за месеца: пенсия, заплата, доход от рента и др. / 

    

 

Лицата пътуват с билет от 0.20лв. в градския транспорт като удостоверяват правото си на намаление със закупена карта на стойност 1.00лв, издадена след представяне на:

  • документ, удостоверяващ дохода (удостоверение или разпореждане, издадено от НОИ);

  • актуална снимка;

  • лична карта.

Картата има срок на валидност 6/шест/ месеца.

 

2. Съгласно чл.11(2) от Наредбата за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Сливен право на безплатно пътуване по вътрешноградска транспортна схема имат лицата навършили 80/осемдесет/ годишна възраст, назависимо от месечния си доход.

За издаване на абонаментна карта са необходими:

- Документ за самоличност

- Актуална снимка

- Цена 1.00лв.

Картата има срок на валидност 6/шест/ месеца.

 

3. Съгласно чл.12 от Наредбата за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Сливен право на пътуване с намаление по вътрешноградска транспортна схема имат граждани:

  • с и над 71% трайно намалена работоспособност;

  • или с над 50% намалена трудоспособност със заболяване на долните крайници.

 

Лицата пътуват с билет от 0.20лв. в градския транспорт като удостоверяват правото си на намаление със закупена карта на стойност 1.00лв, издадена след представяне на:

  • документ, удостоверяващ правото на намаление ( експертно решение, издадено от ТЕЛК или НЕЛК);

  • актуална снимка;

  • лична карта.

Картата има срок на валидност 6/шест/ месеца.