Във връзка с промени в Постановление № 66 на Министерски съвет, се  изисква наличието на превозен документ за безплатно пътуване на децата до 7 навършени години, с което се осигурява задължителната по закон застраховка на пътниците.

Децата до седем години имат право да ползват безплатно превозните средства за обществен транспорт за неограничен брой пътувания, което важи за вътрешноградския автобусен, тролейбусен, трамваен транспорт в цялата страна, включително метрополитена, с изключение на таксиметровите, специализираните и случайните превози, както и тези по допълнителните градски линии.

За издаването им е необходимо да бъдат представени акт за раждане на детето /или копие/ и документ за самоличност на родителя /настойника/, удостоверяващи възрастта на детето и неговия постоянен адрес.

Карти се издават през цялата година със срок на валидност една година от датата на издаването й, а когато детето навършва 7 години през този период  – до датата на навършване на годините.

Картите за деца до 7 години не се заплащат от гражданите.