Карти за деца

Във връзка с промени в Постановление № 66 на Министерски съвет, се  изисква наличието на превозен документ за безплатно пътуване на децата до 7 навършени години, с което се осигурява задължителната по закон застраховка на пътниците.

Децата до седем години имат право да ползват безплатно превозните средства за обществен транспорт за неограничен брой пътувания, което важи за вътрешноградския автобусен, тролейбусен, трамваен транспорт в цялата страна, включително метрополитена, с изключение на таксиметровите, специализираните и случайните превози, както и тези по допълнителните градски линии.

За издаването им е необходимо да бъдат представени акт за раждане на детето /или копие/ и документ за самоличност на родителя /настойника/, удостоверяващи възрастта на детето и неговия постоянен адрес.

Карти се издават през цялата година със срок на валидност една година от датата на издаването й, а когато детето навършва 7 години през този период  – до датата на навършване на годините.

Картите за деца до 7 години не се заплащат от гражданите.

 

Съгласно Постановление №10 от 25.01.2023г. на МС, от 01.02.2023г. до 31.12.2023г., децата до 10 навършени години пътуват безплатно и с превозен документ, както следва:

1. Карта за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт в цялата страна.
Абонаментните карти се издават в пунктовете за продажбата на карти и билети в града, по постоянния или настоящия адрес на родителя/ настойника, срещу представяне на акт за раждане на детето, документ за самоличност на родителя /настойника и подпис на родителя/настойника.

2. Билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен транспорт в страната.
Билетите се издават по реда на Закона за автомобилните превози срещу представяне на акт за раждане на детето.

 

 

 

От 01.02.2024г., съгласно Постановление №353/28.12.2023г. на МС , се променят условията и реда за издаване на превозни документи за някои категории пътници, както следва:

 

1.Деца до 14 навършени години пътуват безплатно във вътрешноградския транспорт с превозен документ карта за безплатно пътуване.

 

Картите ще се издават на пунктовете за продажба на билети и карти в града , срещу представено копие от акт за раждане, документ за самоличност на родителя /настойника , удостоверяващ постоянния или настоящ адрес и актуална снимка за децата от 7 до 14 навършени години .

 

Срока на валидност на картата е една година от датата на издаването й или до навършване на 14години.

 

2. Деца до 7 навършени години пътуват безплатно в междуселищния транспорт , срещу документ удостоверяващ възрастта на детето .

 

Деца от 7 до 14 навършени години пътуват по междуселищния транспорт с билет с намаление 50% от цените на издаваните редовни билети, срещу документ удостоверяващ възрастта на детето .

 

Поради забавяне на отпечатването на картите за безплатно пътуване, децата до 14 навършени години ще пътуват в градския транспорт от 01.02.2024г. безплатно с документ удостоверяващ възрастта им /ученическа карта или копие от акт за раждане/, до зареждане на пунктовете със съответните карти, за което гражданите ще бъдат уведомени.