Публични покани

Описание
•  
Идентификационен номер на възложителя: 03-04005-2015-01 
Уникален номер в АОП: 9047707 
Дата на публикуване в профила на купувача: 17.11.2015 
Описание
•  
Идентификационен номер на възложителя: 03-04005-2014-001 
Уникален номер в АОП: 9036832 
Дата на публикуване в профила на купувача: 01.12.2014