Информация за процедура 02-04005-2016-002

Възложител ''Пътнически превози''ЕООД Сливен
Уникален номер в регистъра на АОП 04005-2016-0002
  Адрес в Регистъра на АОП »
Описание Доставка на електрическа енергия за нуждите на ''Пътнически превози'' ЕООД Сливен от изпълнител, координатор на балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси.
Дата на публикуване в профила на купувача 06.07.2016
Идентификационен номер на възложителя 02-04005-2016-002
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 01.08.2016г. 16:30ч.
Публично отваряне на офертите 02.08.2016г. 11:00ч.
Мястото на отваряне административната сграда на ''Пътнически превози''ЕООД Сливен

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Проект на договор ЕЕ  06.07.2016 
2. Техническа спецификация  06.07.2016 
3. ЕЕДОП Образец 1  06.07.2016 
4. Образци 2-11  06.07.2016 
5. Документация ЕЕ  06.07.2016 
6. Обявление образец АОП  06.07.2016 
7. Решение образец АОП  06.07.2016 
8. Протокол02082016  03.08.2016 
9. СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  11.08.2016 
10. ПРОТОКОЛИ 2 И 3  16.08.2016 
11. РЕШЕНИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛ  16.08.2016 
12. Договор ЕЕ  13.10.2016 
13. Обявление за ВП  21.10.2016