Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[16.09.2019]

РЕШЕНИЕ5 ТЪРГ12092019

ОБЕКТ5

З А П О В Е Д

№. РД-02-20-05

Сливен,13.09.2019г.

на основание чл.63, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и протокол от 12.09.2019г. на комисията назначена със Заповед № РД-02-19-01/ 12.09.2019г. на Управителя на “Пътнически превози” ЕООД Сливен.на управителя на „Пътнически превози” ЕООД гр. Сливен, със задача да проведе търг с тайно наддаване, с предмет отдаване под наем за срок от три години на следните обекти:

- помещение 85 кв.м, за бюфет, в административната сграда на Дружеството, гр.Сливен, бул.”Ст.Караджа” №3, ет.1.

- помещение 30 кв.м за склад, на гаражна площадка автобуси, гр.Сливен, бул.“Ст.Караджа“ №3.

- помещение 32 кв.м за производствени нужди, на основна площадка, гр.Сливен, бул.“Ст. Караджа“№3,

- помещение 18 кв.м за производствени нужди, в сградата на ТИС„Дружба“, Сливен;

- помещение 60кв.м, напълно оборудвано за бюфет, на долна станция на ПВЛ.

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Определям, „ВИА 2017“ ЕООД, Сливен, за спечелил търга за отдаване под наем на обект: помещение 60кв.м, напълно оборудвано за бюфет, находящо се в сградата на долна станция на ПВЛ ”Сливен-Карандила”, с месечна наемна цена 507 / петстотин и седем/ лева;

2. В 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата Заповед, спечелилият търга е длъжен да се яви в ”Пътнически превози”ЕООД Сливен за подписване на договор за наем.

3. За гарантиране изпълнението на договора, спечелилият търга е длъжен да внесе гаранция в размер на трикратния месечен наем с ДДС, в размер на 1521 /хиляда петстотин двадесет и един/ лева.Гаранцията да се внасе преди сключването на договора за наем в брой в касата на дружеството или по сметка в ТБ ПИБ клон Сливен, IBAN BG15FINV 9150 10BG N04J J9.

Гаранцията да се освободи при прекратяване на договора за наем след плащане на всички дължими суми, включително неплатени наемни вноски и консумативни разходи.

4. След сключване на договора за наем с „ВИА 2017“ ЕООД, Сливен, внесения от него депозит в размер на 288 / двеста осемдесет и осем/ лева, да се приспадне от дължимата сума за наем.

5. При несключване на договор за наем, в срока по т. 2 от настоящата Заповед, по вина на „ВИА 2017“ ЕООД, Сливен, внесения депозит да се задържи и да се приложи разпоредбата на чл.64,ал.4 от НРПУРОИ, за спечелил се обявява класирания на второ място участник „Фотоатракциони“ЕООД,Бургас.

6. Заповедта да се обяви на публично място, в сградата на ”Пътнически превози” ЕООД Сливен, да се съобщи на всички участници и след влизането и в сила да се връчи на спечелилия участник.

7. Заповедта подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд Сливен.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Николай Мравов – р-л Финансов сектор.

Управител:

/инж.Е.Петров/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ