Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[28.08.2019]

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

„Пътнически превози“ЕООД Сливен

бул.“Ст. Караджа“3, тел.:044/625334, e-mail: pprevozi@gmail.com , www.pprevozi-sliven.com

на основание Заповед № РД-02-18-01/22.08.2019г. на Управителя на „Пътнически превози“ ЕООД

О Б Я В Я В А

Публичен търг, с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти за срок от три години, както следва :

помещение 85 кв.м, за бюфет, находящо се в административната сграда на Дружеството, гр.Сливен, бул.”Ст.Караджа” №3, ет.1. Начална тръжна цена 240/ двеста и четиридесет/ лв. и депозит за участие 240 / двеста и четиридесет/ лв.;

помещение 30 кв.м за склад, находящо се на гаражна площадка автобуси, гр.Сливен, бул.“Ст.Караджа“ №3. Начална тръжна цена 85/осемдесет и пет /лв. и депозит за участие 85/осемдесет и пет/ лв.;

помещение 32 кв.м за производствени нужди, находящо се на основна площадка, гр.Сливен, бул.“Ст. Караджа“№3, Начална тръжна цена 195 /сто деветдесет и пет/лв. и депозит за участие 195/сто деветдесет и пет/лв.;

помещение 18 кв.м за производствени нужди, в сградата на ТИС„Дружба“. Начална тръжна цена 130 /сто и тридесет /лв. и депозит за участие 130 /сто и тридесет/ лв. ;

помещение 60кв.м, напълно оборудвано за бюфет, находящо се в сградата на долна станция на ПВЛ ”Сливен-Карандила”. Начална тръжна цена 288/двеста осемдесет и осем/ лв. и депозит за участие 288 / двеста осемдесет и осем/ лв.

В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които нямат публични задължения и са изправна страна по наемни и други договорни отношения с община Сливен и “Пътнически превози“ЕООД Сливен.

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава в деловодството на “Пътнически превози“ ЕООД Сливен, бул.“Стефан Караджа“ №3, ет.3, всеки работен ден до 16,30ч. до деня, предхождащ деня на търга, след заплащане в брой на цена 10лв. в касата на Дружеството. За втората дата се закупува нова тръжна документация.

Документите за участие, комплектовани, съгласно тръжната документация, се подават в запечатан плик най-късно до 16,30ч. на деня, предхождащ деня на търга, в деловодството на Дружеството.

Търга ще се проведе на 12.09.2019г. от 11.00ч. в административната сграда на “Пътнически превози“ ЕООД, бул.“Стефан Караджа“№3. В случай, че на търга не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 18.09.2019г. от 11.00ч. при същите условия.

За допълнителна информация тел.044/625334.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ