Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[10.07.2023]

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

„Пътнически превози“ ЕООД Сливен

бул.“Ст. Караджа“3, тел.:044/625334, e-mail: pprevozi@gmail.com , www.pprevozi-sliven.com

на основание Заповед № РД-02-23-01/07.07.2023г. на Управителя на „Пътнически превози“ ЕООД

О Б Я В Я В А

Публичен търг, с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти за срок от две години на 27 броя монитори, находящи се в автобуси марка СОР, собственост на „Пътнически превози“ ЕООД Сливен. Начална единична тръжна цена по 20лв. без ДДС на монитор и депозит за участие 540/ петстотин и четиридесет / лв.

В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които нямат публични задължения и са изправна страна по наемни и други договорни отношения с община Сливен и “Пътнически превози“ЕООД Сливен.

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава в деловодството на “Пътнически превози“ ЕООД Сливен, бул.“Стефан Караджа“ №3, ет.3, всеки работен ден до 16,00ч. до деня, предхождащ деня на търга, след заплащане в брой на цена 10лв. в касата на Дружеството. За втората дата се закупува нова тръжна документация.

Документите за участие, комплектовани, съгласно тръжната документация, се подават в запечатан плик най-късно до 16,30ч. на деня, предхождащ деня на търга, в деловодството на Дружеството.

Търга ще се проведе на 20.07.2023г. от 11.00ч. в административната сграда на “Пътнически превози“ ЕООД, бул.“Стефан Караджа“№3. В случай, че на търга не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 27.07.2023г. от 11.00ч. при същите условия.

За допълнителна информация тел.044/625334.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ