Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[13.06.2023]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА РЕГИСТРИРАНИ КАТО ОДИТОРИ ПО ЗНФО

ПОКАНА

за представяне на оферти

Уважаеми дами и господа,

На основание Решение № 1548/ 18.05.2023г. на Общински съвет Сливен, Пътнически превози“ ЕООД гр.Сливен, бул.“Стефан Караджа“ №3, с ЕИК 202311429 открива процедура за:

ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023г.,

при следните условия:

 I.Предмет – избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „Пътнически превози“ ЕООД за 2023г. по международните стандарти за финансови отчети.

 II. Процедурата се възлага по реда и условията, предвидени в Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и съгласно изискванията на Закон за независимия финансов одит (ЗНФО), Закон за счетоводството (ЗС), и настоящата покана, при спазване на изискванията за публичност и прозрачност, за свободна и честна конкуренция и за осигуряване на равни възможности за участие на всички кандидати.

 IIІ. Изисквания към кандидатите.

1. Независимият финансов одит на годишните индивидуални финансови отчети на „Пътнически превози” ЕООД за 2023 г., следва да се извърши от регистрирани одитори по смисъла на чл.7 от ЗНФО – физически лица и одиторски дружества, вписани в Регистъра на регистрираните одитори в България към Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Право да подписват одиторските доклади с мнение върху финансовите отчети на Възложителя имат само регистрирани одитори, отговарящи на изискването на чл.18 от ЗНФО.

2. Кандидатите трябва да са извършвали одиторска дейност най-малко на три различни юридически лица, категоризирани като големи по смисъла на чл.19 от Закона за счетоводството през последните три години.

3. Да притежават минимален одиторски стаж от пет години. Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество, да представи доказателства по точки от 1 до 3 за регистрирания одитор, който пряко ще извърши услугата.

4. Не се допуска извършване на одита от регистриран одитор, който не отговаря на изискването на чл.8, ал.2 от ЗНФО.

5. Предложения за участие в конкурса се подават от:

физически лица – регистрирани одитори;

физически лица /еднолични търговци/ – регистрирани одитори;

при участие на регистриран одитор – физическо лице чрез търговско дружество, съответно чрез гражданско дружество по ЗЗД, предложението се подава от търговското дружество, съответно от гражданското дружество, чрез което лицето участва;

одиторско дружество – регистриран одитор.

IV. Критерии за оценка на предложенията – „Най-ниска предложена цена”

V. Необходими документи:

Оферта за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на „Пътнически превози“ ЕООД за 2023г. както и брой часове, необходими за извършване на дейността;

Дoкумент, че кандидата е със статут на регистриран одитор по смисъла на чл.20 от Закона за независимия финансов одит .

VI. Срок на валидност на офертите – 30 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

VII.Място, срок и начин на подаване на документите :

Документите за участие се подават в деловодството в запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Оферта за участие в процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на ГФО на „Пътнически превози“ ЕООД за 2023 г.” с посочване на име, адрес, тел. и ел. поща на участника.

Краен срок за подаване на офертите до 16 часа на 30.06.2023г.

VIII. Предоставяне на информация

Кандидатите могат да получат информация за изготвяне на офертите си всеки работен ден от 09:00ч. до 14:00ч. в срок до 30.06.2023г. на тел. 0879211050 – Ваня Стоянова /главен счетоводител/ или на място във фирмата на адрес: гр.Сливен, бул.Стефан Караджа № 3.

IX. Ред за разглеждане на постъпилите оферти:

След изтичане на срока за получаване на оферти комисия определена от Управителя на „Пътнически превози“ ЕООД ще извърши проверка на постъпилите предложения, както и класиране на участниците.

От ръководството на „Пътнически превози” ЕООД-Сливен

Още информация вижте тук

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ