Пътнически превози ЕООД - Сливен : Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.03.2023]

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

„Пътнически превози“ЕООД Сливен

бул.“Ст. Караджа“3, тел.:044/625334, e-mail: pprevozi@gmail.com , www.pprevozi-sliven.com

на основание Заповед № РД-02-08-01/17.03.2023г. на Управителя на „Пътнически превози“ ЕООД

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, представляващ част от помещение-покрита площ 55кв.м, находящ се в тролейбусно депо, кв.Промишлена зона, гр.Сливен, при следните условия:

• Начална тръжна месечна наемна цена: 190 (сто и деветдесет) лева без ДДС;

• Депозит за участие : 190 (сто и деветдесет) лева;

• Срок за наемане: 3 (три) години;

• Предназначение: за услуги;

• Изисквания към кандидатите: в търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които нямат публични задължения и са изправна страна по наемни и други договорни отношения с община Сливен и “Пътнически превози“ЕООД Сливен.

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава в деловодството на “Пътнически превози“ ЕООД Сливен, бул.“Стефан Караджа“ №3, ет.3, всеки работен ден до 16,30ч. до деня, предхождащ деня на търга, след заплащане в брой на цена 10лв. в касата на Дружеството. За втората дата се закупува нова тръжна документация.

Документите за участие, комплектовани, съгласно тръжната документация, се подават в запечатан плик най-късно до 16,30ч. на деня, предхождащ деня на търга, в деловодството на Дружеството.

Търга ще се проведе на 04.04.2023г. от 11.00ч. в административната сграда на “Пътнически превози“ ЕООД, бул.“Стефан Караджа“№3. В случай, че на търга не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 19.04.2023г. от 11.00ч. при същите условия.

За допълнителна информация тел.044/625334.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ