Пътнически превози ЕООД - Сливен : Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[20.10.2022]

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

„Пътнически превози“ ЕООД Сливен, бул.“Ст. Караджа“3, тел.:044/625334, e-mail: pprevozi@gmail.com , www.pprevozi-sliven.com

на основание Заповед № РД-02-36-01/20.10.2022г. на Управителя на „Пътнически превози“ ЕООД

О Б Я В Я В А

Публичен търг, с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти за срок от три години, както следва :

- помещение 85 кв.м, за бюфет, находящо се в административната сграда на Дружеството, гр.Сливен, бул.”Ст.Караджа” №3, ет.1. Начална тръжна цена 288/ двеста осемдесет и осем / лв. и депозит за участие 288 / двеста осемдесет и осем/ лв.;

- помещение 30 кв.м за склад, находящо се на гаражна площадка автобуси, гр.Сливен, бул.“Ст.Караджа“ №3. Начална тръжна цена 102/ сто и два /лв. и депозит за участие 102/ сто и два / лв.;

- помещение 32 кв.м за производствени нужди, находящо се на основна площадка, гр.Сливен, бул.“Ст. Караджа“№3, Начална тръжна цена 234 /двеста тридесет и четири /лв. и депозит за участие 234 /двеста тридесет и четири /лв.;

- помещение 18 кв.м за производствени нужди, в сградата на ТИС„Дружба“. Начална тръжна цена 156 /сто петдесет и шест /лв. и депозит за участие 156 /сто петдесет и шест / лв.

В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които нямат публични задължения и са изправна страна по наемни и други договорни отношения с община Сливен и “Пътнически превози“ЕООД Сливен.

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава в деловодството на “Пътнически превози“ ЕООД Сливен, бул.“Стефан Караджа“ №3, ет.3, всеки работен ден до 16,00ч. до деня, предхождащ деня на търга, след заплащане в брой на цена 10лв. в касата на Дружеството. За втората дата се закупува нова тръжна документация.

Документите за участие, комплектовани, съгласно тръжната документация, се подават в запечатан плик най-късно до 16,30ч. на деня, предхождащ деня на търга, в деловодството на Дружеството.

Търга ще се проведе на 08.11.2022г. от 11.00ч. в административната сграда на “Пътнически превози“ ЕООД, бул.“Стефан Караджа“№3. В случай, че на търга не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 15.11.2022г. от 11.00ч. при същите условия.

За допълнителна информация тел.044/625334.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ