Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.03.2022]

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

„ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД СЛИВЕН

гр.Сливен,бул.“Ст. Караджа“3, тел.:044/625334,

e-mail: pprevozi@gmail.com , www.pprevozi-sliven.com , на основание

Заповед № РД-02-06-01/02.03.2022г. на Управителя на „Пътнически превози“ ЕООД

О Б Я В Я В А

Публичен търг, с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на помещение 60кв.м, напълно оборудвано за бюфет, находящо се в сградата на долна станция на ПВЛ ”Сливен-Карандила”. Начална тръжна цена 180/сто и осемдесет / лв. без ДДС и депозит за участие 180/сто и осемдесет / лв.

В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които нямат публични задължения и са изправна страна по наемни и други договорни отношения с община Сливен и “Пътнически превози“ЕООД Сливен.

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава в деловодството на “Пътнически превози“ ЕООД Сливен, бул.“Стефан Караджа“ №3, ет.3, всеки работен ден до 16:30ч. до деня, предхождащ деня на търга, след заплащане в брой на цена 10лв. в касата на Дружеството. За втората дата се закупува нова тръжна документация.

Документите за участие, комплектовани, съгласно тръжната документация, се подават в запечатан плик най-късно до 16:30ч. на деня, предхождащ деня на търга, в деловодството на Дружеството.

Търга ще се проведе на 18.03.2022г. от 11.00ч. в административната сграда на “Пътнически превози“ ЕООД, бул.“Стефан Караджа“№3. В случай, че на търга не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 25.03.2022г. от 11.00ч. при същите условия.

За допълнителна информация тел.044/625334.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ