Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[10.03.2021]

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

„Пътнически превози“ЕООД Сливен

на основание Заповед № РД-02-08-01/10.03.2021г. на Управителя на „Пътнически превози“ ЕООД

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, представляващ помещение 120кв.м, находящо се на основна площадка на „Пътнически превози” ЕООД, гр.Сливен, бул.“Ст. Караджа“№3, при следните условия:

• Начална тръжна месечна наемна цена: 200 (двеста) лева без ДДС;

• Депозит за участие : 200 (двеста) лева;

• Срок за наемане: 3 (три) години;

• Предназначение: за производствени дейности и услуги;

• Изисквания към кандидатите: в търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които нямат публични задължения и са изправна страна по наемни и други договорни отношения с община Сливен и “Пътнически превози“ЕООД Сливен.

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава в деловодството на “Пътнически превози“ ЕООД Сливен, бул.“Стефан Караджа“ №3, ет.3, всеки работен ден до 16,30ч. до деня, предхождащ деня на търга, след заплащане в брой на цена 10лв. в касата на Дружеството. За втората дата се закупува нова тръжна документация.

Документите за участие, комплектовани, съгласно тръжната документация, се подават в запечатан плик най-късно до 16,30ч. на деня, предхождащ деня на търга, в деловодството на Дружеството.

Търга ще се проведе на 26.03.2021г. от 11.00ч. в административната сграда на “Пътнически превози“ ЕООД, бул.“Стефан Караджа“№3. В случай, че на търга не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 02.04.2021г. от 11.00ч. при същите условия.

За допълнителна информация тел.044/625334.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ