Пътнически превози ЕООД - Сливен : Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[23.10.2020]

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

ПОКАНА

за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на „Пътнически превози“ЕООД Сливен

На основание чл. 4, ал.1 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, приета с Решение № РД-02-27-01/14.10.2020 г. на Управителя на „Пътнически превози“ЕООД Сливен и Решение №323/27.08.2020 г. на Общински съвет – Сливен, „Пътнически превози“ЕООД Сливен отправя покана до всички заинтересовани финансови институции за предоставяне на оферта за участие в Процедура за избор на финансова/кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на „Пътнически превози“ЕООД Сливен, ЕИК 202311429

І. ОПИСАНИЕ, ПАРАМЕТРИ И УСЛОВИЯ

1. Цел– покриване на задължения към доставчици и рефинансиране на банков кредит към ПИБ АД.

2. Вид на процедурата– Процедура за избор на финансова/кредитна институция, или финансов посредник, приета с Решение №РД-02-27-01/14.10.2020 г. на Управителя на „Пътнически превози“ЕООД Сливен

3. Размер на кредита– 1 450 000 лв. (един милион четиристотин и петдесет хиляди лева);

4. Валута на кредита– български лева (BGN);

5. Вид на кредита– дългосрочен дълг, поет с договор за заем;

6. Срок на кредита– до 144 месеца;

7. Срок и начин за усвояване на кредита– изцяло или на части до 2/два/ месеца от датата на подписване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси и комисионни за предсрочно погасяване;

8. Максимален годишен лихвен процент– до 6%, фиксиран за срока на кредита;

9. Източници за погасяване на главницата и лихвите – собствени приходи и приходи от финансиране;

10. Обезпечение– учредяване на особен залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху настоящи и бъдещи собствени приходи на „Пътнически превози“ЕООД Сливен и учредяване на ипотека върху недвижими имоти: ПИ с идентификатор 67338.604.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, с площ от 23301кв.м. по АОС № 771/07.04.2000г., находящ се в гр.Сливен, ул.„Стефан Караджа“ №3 и ПИ с идентификатор 67338.603.209 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, с площ 13425кв.м. по АОС № 772/10.04.2000г., находящ се в гр.Сливен, кв.„Промишлена зона“, Тролейбусно депо , ведно с построените в тях сгради.

11. Начин на погасяване на главницата и лихвите– ежемесечно;

12. Годишна такса за управление на кредита– до 1% върху остатъка от главницата на кредита;

13. Без такси за проучване и разглеждане на искането за кредит;

14. Без такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него.

15. Без допълнителни условия по изпълнение на договора, свързани със застраховка на кредита, представяне на запис на заповед, други такси/комисионни.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ, КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

1.Изисквания към участниците

В процедурата могат да участват банкови институции с валиден лиценз за извършване на банкова дейност в Република България, вписани в публичния регистър по чл. 34 от НАРЕДБА № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции и които отговарят на условията на чл. 3 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, приета с Решение № РД-02-27-01/14.10.2020 г. на Управителя на „Пътнически превози“ЕООД Сливен.

2.Документация за участие

Всеки участник следва да представи предложение, съдържащо следните документи:

2.1. Административни сведения за участника (Образец 1);

2.2.Оферта (Образец 2). Срокът за валидност на офертата трябва да бъде 180 (сто и осемдесет) дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

2.3.Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник приета с Решение № РД-02-27-01/14.10.2020 г. на Управителя на дружеството.

Всички образци на документите за участие са на разположение на сайта на „Пътнически превози“ЕООД: www.pprevozi-sliven.com

Предложения, несъответстващи на описаните параметри и условия ще бъдат отстранени от процедурата.

3.Критерии и методика на оценка

Критерият за оценка на предложенията е „икономически най-изгодна оферта“-оптимално съотношение между годишен процент на разходите и срок на кредита“.

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената комплексна оценка (К) в точки.

Комплексната оценка на предложенията се изчислява по формулата:

К = К1*70% + К2*30%

където: К1 е получената оценка за предложения годишен процент на разходите /ГПР/

К2 е получената оценка за предложения срок на кредита

Максимален брой точки – 100.

Оценката за предложен годишен процент на разходите - К1 се определя по формулата:

К1 = най-нисък предложен ГПР / ГПР, който подлежи на оценка * 100

Максимален брой точки – 100

Оценката за срок на кредита - К2 се определя по формулата:

К2 = срок, който подлежи на оценка / най-дълъг срок в месеци * 100

Максимален брой точки – 100

4.Крайно класиране

На първо място се класира участникът получил най-голям брой точки.

Кандидатът, подал офертата класирана на първо място ще бъде поканен да представи проект на договор, отговарящ на посоченото в офертата и примерен погасителен план, като същите се разглеждат и уточняват от комисията по чл. 7 от Процедурата. При постигане на съгласие се пристъпва към подписване на самия договор. При непостигане на договореност, за преговори се кани следващият по ред кандидат. При условие, че не бъде постигната договореност с никой от кандидатите,Управителя на „Пътнически превози“ЕООД Сливен издава заповед за приключване на процедурата.

ІІІ. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1.Срок и начин на подаване на офертите

Участниците следва да представят офертата за участие на хартиен носител в един оригинал.

Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик с надпис „Оферта за участие в процедура за избор на финансова/кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на „Пътнически превози“ЕООД Сливен

Върху плика се изписват още: наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефонен номер и електронен адрес за контакт.

 Офертите се адресират до „Пътнически превози“ЕООД Сливен като участниците следва да осигурят навременното им получаване в обявения срок.

Офертите се подават в деловодството на„Пътнически превози“ЕООД Сливен, всеки работен ден от 8:00 да 16:30 часа, до обявения краен срок.

Офертите се представят от участника или упълномощен негов представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга, като разходите са за сметка на участника.

Краен срок за подаване на офертите е 16:30 часа на 11.11.2020 г.

2.Място, дата и час на отваряне на офертите

Мястото на отваряне на офертите е административната сграда на „Пътнически превози“ЕООД Сливен

Дата и час на провеждане –12.11.2020 г. oт 11:00 часа.

При отваряне на офертите ще бъдат допуснати представители на участниците подали оферти.

ІV. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Ваня Стоянова– главен счетоводител

тел:044/625334; e-mail: pprevozi@gmail.com

Николай Мравов– ръководител „Финансов сектор“

тел: 0879211028; e-mail: pprevozi@gmail.com

Приложения:

*Административни сведения за участника –Образец 1;

*Оферта –Образец 2;

*Декларация по чл. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник приета с Решение №РД-02-27-01/14.10.2020 г. Управителя на „Пътнически превози“ЕООД Сливен – Образец 3;

*Решение №323/27.08.2020 г. на Общински съвет – Сливен

*Решение №РД-02-27-01/14.10.2020 г. на Управителя на „Пътнически превози“ЕООД Сливен

Актуални данни за финансовото състояние на „Пътнически превози“ЕООД Сливен са достъпни по партидата на дружеството в ТР към Агенция по вписванията

Допълнителни данни ще бъдат предоставени при поискване

С изпращане на настоящата покана даваме съгласие всеки потенциален участник да извърши необходимите справки в кредитния регистър относно дружеството

Още информация вижте тук

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ