1. Съгласно чл.11(1) от Наредбата за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Сливен право на пътуване с намаление по вътрешноградска транспортна схема и до втората спирка след разклона за с.Сотиря имат лицата, които отговарят едновременно на следните условия:

  • получават пенсия по условията на Глава Шеста от Кодекса за социално осигуряване;

  • навършили са възрастта по чл.68, ал.1.3 от КСО, т.е. имат навършени 60 години за жените и 63 за мъжете плюс 8 месеца;

  • месечният им доход не надхвърля 378,00лв.;

Лицата удостоверяват правото си на намаление в градския транспорт със закупена карта на стойност 1.00 лв, издадена след представяне на:

  • документ, удостоверяващ дохода (удостоверение или разпореждане, издадено от НОИ);

  • актуална снимка;

  • лична карта.

Картата има срок на валидност 6/шест/ месеца.

 

2. Съгласно чл.11(2) от Наредбата за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Сливен право на безплатно пътуване по вътрешноградска транспортна схема имат лицата навършили 80/осемдесет/ годишна възраст, назависимо от месечния си доход.

За издаване на абонаментна карта са необходими:

- Документ за самоличност

- Актуална снимка

- Цена 1.00лв.

Картата има срок на валидност 6/шест/ месеца.

 

3. Съгласно чл.12 от Наредбата за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Сливен право на пътуване с намаление по вътрешноградска транспортна схема имат граждани:

  • с и над 71% трайно намалена работоспособност;

  • или с над 50% намалена трудоспособност със заболяване на долните крайници.

Абонаментните карти, удостоверяващи правото на намаление се закупуват срещу 1.00 лв, след представяне на:

  • документ, удостоверяващ правото на намаление ( експертно решение, издадено от ТЕЛК или НЕЛК);

  • актуална снимка;

  • лична карта.

Картата има срок на валидност 6/шест/ месеца.